top of page

"Ny forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip" kan leses her.

Nordisk Båt Standard legges til grunn til de nye forskriftene for alle under 15 meter

Nye forskrifter: lasteskip under 15meter

Oppdatert 19.01.2015

Som kjent er det i år kommet ny forskrift for mindre lasteskip fra Sjøfartsdirektoratet.  Dette innebærer at forskriften også omfatter alle typiske arbeidsbåter i oppdretsnæringa, mindre skyssbåter, og andre servicebåter.

 

I denne anledningen vil vi spesielt peke på noen datoer av vesentlig betydning for oppdateringer. Vi har også laget en oversikt med tilhørende paragrafer til kapitell 11 som gjelder båter kontrahert før 1. januar 2014 eller levert før 1 januar 2016.

 

Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Dette betyr at skip med byggekontrakt inngått 1. januar 2015 eller senere, eller skip som blir levert 1. januar 2016 eller senere (ett år etter ikrafttredelse), skal oppfylle forskriften i sin helhet. Skip under 15 meter skal ha fartøyinstruks før skipet settes i drift, (mens skip på 15 meter eller mer skal ha fartssertifikat.)


Skip med byggekontrakt inngått før 1. januar 2015 og som blir levert før 1. januar 2016, skal oppfylle krav i den nye forskriften som gjelder for eksisterende skip, jf. forskriftens kapittel 11.

 

Til venstre har vi laget en full oversikt over gjeldene paragrafer tilhørende kap. 11 i de nye forskriftene.

Samtidig vil også "FOR-2014-07-01-1019 Forskrift om redningsredskaper på skip" (spes. §6) være av betyning.

 

Eksisterende skip med største lengde under 15 meter skal ha fartøyinstruks senest 1. januar 2017, dersom skipet er kjølstrukket 1. januar 1990 eller senere, eller 1. januar 2018, dersom skipet er kjølstrukket før 1. januar 1990.

 

 

 

 

 

bottom of page