top of page

STABILITETSBEREGNINGER

Technimar utfører stabilitetsberegninger for fartøy og flytende innretninger.

illustrativ-kranberegningt.png
Krengeprøve, stabilitets- og kranberegninger

Alle skip har krav til stabilitetsberegnigner.  I regelverket  fra Sjøfartsdirektoratet er det også satt krav om krengeprøver og stabilitetsberegninger for yrkesfartøy på 6-15 meter. 

 

Stabilitet er uttrykk for fartøyets evne til å rette seg opp igjen etter en krengning. Forskjellige faktorer påvirker fartøyets stabilitet. Generelt kan man si at det er forholdet mellom fartøyets tyngdepunkt og fordeling av fartøyets oppdrift som avgjør om fartøyet har evne til å rette seg opp etter krengning.

For å finne ut av fartøyets stabilitet må det utføres en krengeprøve for å fastlegge fartøyets lettskipsvekt og tyngdepunktsplassering. God nøyaktighet på disse data er avgjørende for kvaliteten av de stabilitetsberegninger som skal utføres. Krengeprøve blir utført på nybygg, i forbindelse med større ombygginger, og for enkelte fartøytyper også periodisk i henhold til regelkrav. Før det gjennomføres krengeprøve må det foreligge linjetegninger av fartøyet. En linjetegning er en nøyaktig beskrivelse av skrogets fasong.

 

Sentralt her vil være Sjøfartsdirektoratets regelverk og Nordisk Båtstandard. 
 

Technimar foretar krengeprøve og stabilitetsberegninger på alle typer fartøyer. 

Vi kan også foreta oppmåling av skrog med laserteknologi dersom båtens linjetegning ikke kan fremskaffes.

 

Vi benytter beregningsprogram for stabilitetsberegninger levert fra Hypet Data AS. Hypet er, pr i dag, en av få lastekalkulatorer som tar høyde for de nye strenge krav til bruk av kran på yrkesbåter, og ikke minst gir en enkel og lesbar forståelse av hvordan kranfører kan utnytte kran best mulig.

Innlegging av skrog og andre oppdriftsgivende volumer. 

 

Før det avholdes krengeprøve må vi få tilgang til linjetegninger, som er en helt nøyaktig beskrivelse av skrogets fasong. Linjetegningen er nødvendig når vi skal lage en modell av fartøyet på vår datamaskin. Denne modellen brukes som grunnlag for alle senere beregninger. Dersom linjetegning ikke finnes må fartøyets skrog måles nøyaktig slik at skrogets fasong kan beskrives.

 

Til videre hjelp må vi også vite hvor fartøyets tanker er plassert, og hvor store disse er. Et generalarrangement er også til stor hjelp ved innlegging av styrehus og andre volumer som kan legges til eller trekkes fra.

Krengeprøve. Fartøyet blir fysisk testet på sjøen:

 

Før krengeprøven fartøyet klargjøres til prøven. Det vil si:
 

 • Tømme alle tanker, evt. etterfylle tanker slik at de er helt fulle.

 • Sikre at alle forbindelser mellom tanker er lukket og helt tett.

 • Rette opp fartøyet slik at det ikke har slagside.

 • Lense alle rom i fartøyet.

 • Tømme lasterom for evt. overflødig is, utstyr og andre gjenstander

 • Fjerne snø og is fra dekk, styrehus og andre flater.

 • Tømme fartøyet for fiskeredskaper, eventuelt finne nøyaktig vekt på de   redskapene som er om bord under prøven.

 • Bringe om bord det utstyr som tilhører fartøyet, og plassere det der det skal være.

 • Rydde og fremskaffe oversikt over øvrige vekter som er om bord.

 • Være behjelpelig med å bringe krengevekter om bord etter avtale med   kontrolløren.

 • Fremskaffe mindre jolle for avlesning av dypgangsmerker og måling av fribord

 • Legge fartøyet ved en rolig kai slik at det er mulig å ligge fortøyd med baug eller hekk rett mot vinden og med tilstrekkelig vanndybde.

  Tiltakene nevnt ovenfor sikrer at krengeprøven kan gjennomføres raskt, og at resultatet blir så korrekt som mulig.

  Dermed blir data fra krengeprøven matet inn i systemet, og lettskipsdata og fartøyets tyngdepunktplassering beregnet. Disse brukes videre til å kontrollere at fartøyet innfrir de krav som myndighetene stiller, samt at lastekondisjonsbergninger og evt. kranberegninger foretas.

  Stabilitetsberegningene blir så oversendt vår avdelig "Godkjent kontrollforetak", eller annen tilsynsforetak (Sdir, DNV-GL etc) for godkjenning.

  De endelige beregningene blir så overlevert til kunde i innbundet papirutgave som skal oppbevares ombord, samt i en elektronisk utgave.

  Pr. dags dato har vi utført over 600 stabilitetsberegninger og gjennom våre samarbeidspartnere har vi tilgang til langt flere. Sannsynligheten for at vi har linjetegninger til nettopp ditt fartøy er derfor stor! Så ta kontakt med oss før du engasjerer andre!

Utførelse av krengeprøve
bottom of page