top of page

 

Fartøyskontroll (under LOA 15m), Oljevernberedskap, Laste og Losseinnretninger (ny/resertifisering og periodisk kontroll), oppmåling, krengeprøver, stabilitetsberegninger, konsulenttjenester innen ombygging, nybygg, forskrifter, byggeteknikk (Nordisk båtstandart); "Klasse-tegninger", rådgivning ved kjøp/salg samt takstering ved skade/havari....

 

"Det nye regelverkene vil for en stor del av yrkesbåtene under 15 meter kreve små- til vesentlige ombygginger.

Vi kan tilby tjenester innen konstruksjon, beregning, godkjenninger av tegninger, oppmåling, oppfølging og annen rådgivning før

endelig lovpålagt kontroll blir foretatt."

Allt hos en leverandør!

Utover kontroll av fartøyet tilbyr vi også tjenester som:

 • Oppmåling av skrog vha. laserutstyr

 • Stabilitetsberegninger og krengeprøver

 • Godkjenning av Stabilitet og tegninger

 • Tegninger i henhold til tegningsliste

 • Ny-/Resertifisering av kran og annet løfteutstyr uansett størrelse

 • Behjelpelig ved sertifisering av kystnær oljevernberedskap.

 • Behjelpelig med ved kontrahering, ombygging.

 • Beskitigelse ved kjøp/salg av fartøyer.

 • Behjelpelig ved driftsendringer

 • Behjelpelig med utarbeidelse av sikkerhets/kvalitetssystemer som er satsingsområdet til Sjøfartsdirektoratet i 2018.

 • Tykkelsesmåling med ultralyd

Kranberegning skip
Fartøyskontroll: Oppdrett/Lastebåter Loa > 15m

Alle lastefartøyer (herunder oppdrettsfartøy og andre arbeidsbåter) under 15m skal (fom 1.1 2015) fremstilles for førstegangskontroll, periodiskkontroll hver 2.5 år og fullstendig kontroll hvert 5. år. Kontrollen gjennomføres i henhold til kontrollskjema KS-0841 fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Etter egenkontroll skal reder/fører fylle ut skjema KS-0843, "Reders og førers egenmelding". Mange redere/førere ønsker at vi utfører også denne egenkontrollen, men det kan uansett være lurt å bruke kontrollskjemaet som en forberedelse, for å unngå overraskelser og for å spare tid under selve kontrollen. Gjeldende forskrifter kan leses her.

 

Kontrollordningen for lastefartøy med Loa under 15 meter trådte i kraft den 1. januar 2015. Dette medfører at kontrolloppgavene (som tidligere var underlagt Arbeidstilsynet) ble overført til private foretak som er godkjent til å utføre kontroll . Vi gjør oppmerksom på at fartøyer kontrahert FØR 1.1.2015 SKAL inneha fartøysinstruks innen 31.01.2017, mens fartøy kontrahert ETTER 1.1.2015 innen fartøy blir overlevert fra verft.

 

 

FARTØY MED KYSTNÆR OLJEVERNBEREDSKAP:

Dersom fartøyet er utrustet for oljeværnberedskap, skal kontroll av denne delen av fartøyet kontrolleres av godkjent kontrollforetak.  Denne kontrollen skal utføres samtidig med den øvrige fartøyskontrollen og i henhold til "Forskrift 8.2.2011 om bruk av fartøy i oljevern":  Kontrollen skal utføres hos den instans der øvrig besiktigelse for sertifikat eller fartøysinstruks skjer. For øvrige fartøy (som arbeidsfartøyer for oppdrettsnæringa), skal besiktigelsen skje hos godkjent foretak. All besiktigelse og kontroll skal utføres slik det fremgår av kontrollskjema KS-0328 (jfr §14 i "Forskrift om bruk av fartøy i oljevern") .

 

 

Technimar AS er behjelpelig med all kontroll av yrkesfartøy med 15meter største lengde, inkludert Oppdrets- og servicefartøy innen oppdretsnæringen, lastef-artøyer og fiske- og fangstfartøyer.

SERTIFISERING AV LØFTE- OG SLEPEUTSTYR:

Skipskraner blir ofte brukt på en helt annen måte enn andre kraner. De oppereres i de tøffeste miljøene, salt og vann tærer på de mest utrolige steder. Fundamentet (fartøyet) ligger aldri i ro og lasten trekkes og dras i alle retninger. En skipskran har ned mot 50% av levetiden av en tilsvarende landbasert kran! Kraner brukt i havbrukssammenheng er spesielt utsatte, og myndighetene har av den grunn underlagt disse maskinene årlig kontroll.

 

Vi har lang og bred erfaring fra kontroll og bruk av skipskraner, og vet hvilke påkjenninger disse får igjennom et tøft liv. Ikke la din sikkerhet utsettes for tilfeldigheter. Selv om en sakkyndig kontrollør kan utføre periodisk kontroll av kraner ombord på fartøy under LOA15m, kan de IKKE Ny-/sertifisere kran etter montering, ombygging eller reparasjon. Velg en kvalifisert skipskrankontrollør som kan båt! Vi har både type A og B godkjente kontrollører og kan utføre nysertifiseringer, resertifiseringer og periodiske kontroller. Det er eiers ansvar å påse at kontrolløren har de rette godkjenninger. Type A og B godkjenning er personlig og kan IKKE overdras til andre, hverken utenfor eller i samme bedrift.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsutstyret er konstruert og innrettet slik at arbeidstakere er vernet mot skader på liv og helse under bruk. Arbeidsgiver skal vurdere farene og gjøre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsutstyret er tilpasset formålet. Dette gjelder også kran i båt som må være dimensjonert etter fartøyets begrensninger. «Førstegangskontroll av kran på båt» utført av sakkyndig person type A etter sjøfartsdirektoratets regelverk, vil alltid oppfylle dette dokumentasjonskravet. Dersom det monteres ny kran på båt kreves det ny førstegangs kontroll.

 

Sjøfartsdirektoratets forskrift om laste- og losseinnretninger på skip gjelder for alle norske skip uansett størrelse. Arbeidstilsynet legger derfor denne forskriften til grunn ved vurdering av om krav om forsvarlighet er oppfylt. Dersom bruken av kran montert på båt medfører særlig fare, skal arbeidsgiver utferdige sikkerhetsinstruks som tar hensyn til det enkelte fartøys stabilitet ved bruk av kran, og hvilke oppgaver arbeidsutstyret ikke egner seg til.

Krengeprøve, stabilitets- og kranberegninger

 

Alle yrkesfartøy under 15m LOA har krav til stabilitetsberegninger. Også de som ikke faller inn under tilsynsordningen. Fartøyer under LOA 8 meter faller inn under arbeidstilsynets regler. Arbeidstilsynet legger nordisk båtstandard og sjøfartsdirektoratets regler som grunnlag (hjemmel i Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven))

Hensikten med krengeprøven er å fastlegge fartøyets lettskipsvekt og tyngdepunktsplassering. God nøyaktighet på disse data er avgjørende for kvaliteten av de stabilitetsberegninger som skal utføres. Krengeprøve blir utført på nybygg, ofte like etter sjøsetting og like før levering, i forbindelse med større ombygginger, og for enkelte fartøytyper også periodisk i henhold til regelkrav.

I det nye regelverket  fra Sjøfartsdirektoratet vedrørende mindre lasteskip er det satt krav om krengeprøver og stabilitetsberegninger av
ALLE  arbeids- og oppdretsbåter og fiskefartøyer på 6-15 meter. Pga det store antall fartøy som kommer inn under den nye ordningen, er det anbefalt å bestille dette i god tid før iverksettelse.

 

Technimar foretar krengeprøve og stabilitetsberegninger på alle typer fartøyer. Vi benytter beregningsprogram for stabilitetsberegninger levert fra Hypet Data AS. Hypet er, pr i dag, en av få lastekalkulatorer som tar høyde for de nye strenge krav til bruk av kran på yrkesbåter, og ikke minst gir en enkel og lesbar forståelse av hvordan kranfører kan utnytte kran best mulig

Nybygg, ombygging og rådgivning

 

Våre ingeniører har mer en 40 års erfaring innen bygging og ombygging av skip. Fra større cargoskip, tankskip, bulkskip og fiskefartøyer til mindre yrkesbåter som for tiden er vårt satsingsområde.

 

De nye regelverkene vil for en stor del av yrkesbåtene under 15 meter kreve noe- til vesentlige ombygginger. Vi kan tilby tjenester innen konstruksjon, beregning, godkjenninger av tegninger, oppmåling, oppfølging, rådgiving ved kjøp/salg og annen rådgivning. Før vi evt. foretar endelig lovpålagt kontroll med fartøysinstruks.


 

bottom of page